Školní družina

Školní družina se nachází v budově základní školy. Probíhá zde zájmové vzdělávání formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, relaxace a odpočinku, výchovou, hrou. U žáků podporujeme citové vztahy k lidem, k přírodě, učíme je chránit si své zdraví, vedeme je k otevřené komunikaci, schopnosti spolupracovat a respektovat druhého. Respektujeme individuální schopnosti a dovednosti žáků. Vedeme žáky k tvořivosti a rozvíjíme jejich estetické vnímání. Snažíme se vytvářet a podporovat vhodné klima školí družiny. Rozvíjíme u žáků jejich schopnost rozhodování, hodnocení a sebehodnocení.

Naše družina je pro 25 žáků I. stupně. V případě většího zájmu o družinu, je možné vytvořit družinu i ve třídě. Do družiny se žáci hlásí na začátku školního roku. 

Naši žáci mohou navštěvovat ranní družinu od 6:45 - 7:45. Odpolední družina je v čase od 11:40 - 16:00. 

 

Aktuality