Školská rada

Členové školské rady při ZŠ a MŠ Moravské Bránice:

Předseda: Mgr. Zuzana Ševelová (za zástupce žáků)

člen: Mgr. Jitka Odehnalová (za zřizovatele)

člen: Marie Tesařová (za pedagogický sbor)

Školská rada byla založena v listopadu 2006.

Má tři členy - zákonný zástupce nezletilých žáků, zástupce zřizovatele a zástupce za pedagogický sbor. Funční období člena rady je tříleté. Hlavním účelem školské rady je možnost podílet se jejím členům na správě školy. Veškerá rozhodování se uskutečňují v rámci zasedání, která jsou nejméně dvakrát ročně.

Plný výčet kompetencí školské rady je uveden ve školském zákoně v paragrafu 168. Jsou jimi:

  1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
  4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
  5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
  9. podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Školské radě jsou zpřístupněny veškeré informace o škole, zejména její dokumentace. Ty musí poskytnout ředitel školy.